Laatste Nieuws

15 april 2024

Motoroverlast: waar staat de gemeente?

Op 10 april jl. had de Werkgroep Motoroverlast Amerongen (WMA) een gesprek met wethouder van Verkeer Anouk Haaxma over de uitvoering van de motie van de gemeenteraad om ‘maatregelen te nemen om de motoroverlast in Amerongen tegen te gaan door als wegbeheerder voorbereidingen te treffen voor een verkeersbesluit om het oude dorp van Amerongen af te sluiten voor doorgaand motorverkeer.’ De motie is op 9 februari vorig jaar met overgrote meerderheid aangenomen. Iedereen die de afgelopen weekenden in Amerongen was, weet dat het nog niet zover is. De gemeente neemt de tijd voor de uitvoering van de motie, zoveel is duidelijk.

Tellingen door een verkeersbureau vorig jaar bevestigen de cijfers over het aantal motoren die onze werkgroep gebruikt: 400-500 motoren per dag op mooie weekenddagen. In het eerste mooi-weerweekend in april dit jaar lijkt dit aantal alweer te zijn overstegen dankzij het snelgroeiend motorenpark. Uit de gemeentelijke enquête onder de inwoners van het oude dorp blijkt dat een meerderheid van de respondenten overlast door motoren meldt. De gemeente zoekt naar aanvullende informatie om juridisch sterker te staan bij een eventuele bezwaarprocedure door motororganisaties en heeft het verkeersbureau om nadere onderbouwing gevraagd. Hierdoor wordt de leefbaarheid van de inwoners en de niet gemotoriseerde recreanten in het dorp en omgeving langer op de proef gesteld. 

De WMA heeft de wethouder verzekerd van alle steun in een eventuele juridische procedure door de motorlobby en houdt vast aan een integrale uitvoering van de motie op weekenden en feestdagen. De WMA keert zich tegen een ‘oplossing’ door concentratie van de overlast in bepaalde straten, zoals het Kerswegplan van de motororganisaties beoogt. Deze organisaties erkennen met de mond dat de hobby van hun achterban een aanslag op de leefbaarheid van Amerongen betekent, maar weigeren enige tegemoetkoming aan ons dorp en dreigen de gemeente met juridische stappen. De wethouder hoopt voor de zomer maatregelen in het college van B&W te bespreken, waarna het laatste woord aan de gemeenteraad is. Wij houden de vinger aan de pols.

Het goede nieuws is dat dankzij de versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede de dijk volgend jaar dicht gaat voor alle verkeer. De tijdsduur staat nog niet vast, maar zal eerder een kwestie van maanden dan van weken zijn. Dat betekent voor de inwoners van Amerongen een welkome periode met minder sluip- en recreatief gemotoriseerd verkeer. Op regionaal niveau ontstaat een interessante proef die de effecten van het wegvallen van de Lekdijk als sluiproute en magneet voor alles wat ronkt en raast zal aantonen. Wij zijn verheugd dat de gemeente deze periode wil gebruiken voor onderzoek naar de effecten, naar wij hopen niet in de laatste plaats ook op de leefbaarheid van de bevolking.

Vrijheid blijheid

28 september 2024

Door Mathijs van den Berg

Voor wat rust en ontspannen gesprekken met een oude vriend toog meneer B. onlangs naar de Utrechtse Heuvelrug. Ze hadden afgesproken in het mooie Doorn, een rustiek en statig plaatsje dat vermaard was om het kasteel van de Duitse keizer die hier na de Eerste Wereldoorlog zijn toevlucht zocht en er ruim twintig jaar woonde. Minder bekend was dat het de woonplaats van een van onze grootste schrijvers was.
Dankzij de klimaatverandering was het voor eind september zeer warm en de terrassen zaten vroeg in de middag al tjokvol. Een ideale middag om wat bij te praten. Blijmoedig bestelden de heer B. en zijn oude vriend hun eerste cappuccino.
Algauw werd hun conversatie overstemd door zwaar gebrul. Enkele duistere, in zwart leer gehulde motorrijders passeerden het terras, hierbij nog even extra gas gevend.

Het bleek geen incident. Kort daarna trok de volgende sliert voorbij. Het waren er altijd een paar bij elkaar. Het geknetter was niet van de lucht. Benzinedampen dreven het terras over. Sommigen parkeerden hun machine naast het terras waarop ze – de helmen als oorlogsattributen voor zich op tafel – even van hun inspanningen bijkwamen.
Ze zagen eruit als acteurs uit een B-film of roadies van een provinciale hardrockband. Zonder uitzondering waren ze te zwaar. Opvallend was dat er ook vrouwen onder waren. Meneer B. had gelezen dat steeds meer vrouwen – bij wijze van emancipatie – foute mannenhobby’s overnamen, zoals vissen, jagen en motorrijden. Ook rondjesrijder Max V. was onder vrouwen populair. Het stemde meneer B, die de andere sekse graag op een voetstuk plaatste, droevig.
Omdat ze zich slecht verstaanbaar konden maken, besloten meneer B. en zijn oude vriend een ander terras op te zoeken, aan een andere weg. Maar ze hadden nog niet plaatsgenomen of de eerste motoren kwamen alweer voorbij, luidruchtig fossiele brandstof verbrandend en dezelfde fuck you-mentaliteit uitstralend. Het was een plaag. Pure terreur!
Na deze middag was het meneer B. duidelijk dat de rust van dit mooie, vredige plaatsje definitief verstoord was. Hij vroeg zich af waarom deze buitensporige geluidsoverlast en milieuverontreiniging geaccepteerd werden. Hij hield het maar op angst. Want ondanks hun karikaturale uiterlijk hadden de motorrijders er agressief uitgezien. Meneer B. dacht aan de oproep van politici in verkiezingstijd om meer rekening te houden met elkaar. Kansloos natuurlijk.
De oude vrienden besloten de volgende keer gewoon weer in de hoofdstad af te spreken. Daar was tenminste geen ruimte voor geknetter.

Bron: www.defactortaal.nl

18 juli 2023

Hoe Koninklijk is de Nederlandse motorlobby?

Nadat de gemeenteraad UH op 9 februari jl. in grote meerderheid aan B&W vroeg om het oude dorp in de weekenden en op feestdagen af te sluiten voor motoren, spoedden twee motororganisaties zich naar het gemeentehuis in Doorn om te bepleiten om dat niet te doen. De grootste van de twee, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV), die met 45.000 leden zo’n 5,6 procent van de Nederlandse motorrijders vertegenwoordigt, erkende zelfs min of meer dat in Amerongen sprake is van motoroverlast. Die erkenning bleek wel beperkt, want als ‘alternatief’ voor een afsluiting bedacht de KNMV samen met de kleinere Motorrijdersactiegroep, goed voor 0,5 procent van de motorrijders, dat de Kersweg een exclusieve motorweg zou moeten worden zonder auto’s. In de vorige Nieuwsbrief en op onze website schreven we over dit bizarre idee.

Nu zou je verwachten dat als je erkent dat je achterban overlast veroorzaakt, je die achterban niet gaat aanbevelen om eens lekker door Amerongen te rijden. Niet zo de KNMV. Half juni jl. publiceerde het tot de KNMV behorende platform Motorrijders.nl opnieuw de route Rillingen vanaf de Utrechtse Heuvelrug, een rit dwars door Amerongen. Een vergissing wellicht, gebrek aan coördinatie op de KNMV-burelen? Geenszins. Wij hebben de KNMV gevraagd om gezien de ernstige overlast en haar eigen erkenning de routes door Amerongen van haar platformen te verwijderen en de achterban op te roepen om niet meer door ons dorp te rijden. Het antwoord was twee keer nee. Aan de belangen van de ontvangers van de overlast wijdt de KNMV mooie volzinnen over verantwoordelijkheid naar de samenleving en overleg, maar als het er op aankomt is de KNMV compromisloos: geen boodschap aan bewoners, motorrijders eerst.

Op de website van het Koninklijk Huis staat bij de voorwaarden voor het voeren van het predicaat Koninklijk het begrip onberispelijkheid centraal. Wordt het niet eens tijd om het koninklijke predicaat van een vereniging die een uit de hand gelopen maatschappelijk probleem versterkt en in stand houdt te heroverwegen?

Oud-voorzitter Vereniging Dorp en Natuur pleit bij gemeenteraad voor proef afsluiten Lek- en Rijndijk voor gemotoriseerd verkeer

Aan de raadsleden van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Onderwerp: overlast gemotoriseerd verkeer

Af en toe rijd ik heen en terug op de fiets van Amerongen naar Wijk bij Duurstede over de dijk. Slechts enkele passerende motorrijders rijden rustig en maken weinig geluid. De meesten rijden echter snel, soms naar schatting > 100 km/uur. Ze maken daarbij veel herrie. Ook veel automobilisten houden zich niet aan de maximumsnelheid. Veel fietsers voelen zich niet meer veilig op de dijk, vooral niet gedurende het weekeinde. Kortom: gemotoriseerd verkeer neemt de dijk vaak in bezit ten koste van fietsers en wandelaars. Het horen van vogelgeluiden wordt moeilijker en het wordt steeds lastiger om vogels in de uiterwaarden rustig vanaf de dijk te kunnen observeren.

Gemotoriseerd verkeer, komend vanaf Wijk bij Duurstede en de pont, komt door oud Amerongen (Drostestraat en Nederstraat). Motorrijders en automobilisten rijden hier doorgaans minder snel dan over de dijk, maar bezorgen desondanks vaak overlast, zoals ik ervaren heb toen ik nog aan de Drostestraat woonde. Ook hier zouden fietsers en wandelaars zich veilig moeten kunnen voelen.

Je zou ook gebruik kunnen maken van de Ameronger Wetering als je naar Wijk bij Duurstede wilt fietsen, maar ook daar wordt vaal te snel gereden.

Mogelijke matregelen:

  • Afsluiten van de Rijndijk voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Voorlopig als proef alleen in het weekeinde. De gemeente Wijk bij Duurstede werkt op het ogenblik niet erg mee, maar de druk zou kunnen worden opgevoerd.
  • Permanente snelheidscontrole (liefs met onopvallende en verplaatsbare meters).
  • Via internet en persberichten zouden motorrijders en automobilisten duidelijk gemaakt kunnen worden dat ze in Amerongen en op de dijk te gast zijn en zich dienovereenkomstig dienen te gedragen.

Met vriendelijke groet,

Bram Mabelis, ecoloog en oud-voorzitter Vereniging Dorp en Natuur

19 mei 2023

Komende zomer onderzoek motorafsluiting Oude Dorp 

Op 9 februari vroeg de gemeenteraad in grote meerderheid aan B&W om het oude dorp Amerongen af te sluiten voor motoren tijdens weekenden en feestdagen. Hoe staat het met de voorbereiding daarvan en wanneer kunnen we het eerste motorvrije weekend verwachten? Een samenvatting van een gesprek met de verantwoordelijke verkeersambtenaar.    

De wethouder wil de het te nemen verkeersbesluit zodanig onderbouwen dat het overeind zal blijven bij een eventuele bezwaarprocedure voor een rechter. Daartoe wordt een verkeersbureau in de arm genomen, dat komende zomer tellingen en geluidsmetingen gaat doen en een enquête zal houden naar de beleving van de bevolking. Tegelijk zal de gemeente de binnengekomen klachten uit de bevolking inventariseren. Het rapport van het verkeersbureau zal aan het eind van de zomer of in het najaar met scenario’s aan de gemeenteraad worden voorgelegd, waarna de gemeenteraad een keuze maakt. De gemeente gaat komend najaar en winter aan de slag met de uitvoering, die vóór het begin van het motorseizoen in 2024 klaar moet zijn.

De Werkgroep Motoroverlast Amerongen (WMA) is positief over dit voornemen. Wij onderschrijven het belang van een degelijke voorbereiding. Wel dringen we erop aan dat de genoemde termijnen ook echt worden gerealiseerd. Immers beloofde de wethouder de raad na het aannemen van de motie om in het tweede kwartaal met een verkeersbesluit te komen. Dat wordt nu, hoewel beter onderbouwd, pas in het derde of vierde kwartaal. Het systeem moet dus uiterlijk maart volgend jaar in werking zijn. Een zo nog belangrijker voorwaarde is een serieuze handhaving. Het is duidelijk dat alleen de ene voltijd-BOA van de gemeente, die toezicht moet houden op het verkeer in de zeven gemeentekernen, geen geloofwaardige afschrikking zal zijn. Technische hulpmiddelen zullen dus nodig zijn. Verder zal het systeem zo flexibel moeten zijn dat het regime van weekend- en feestdagen zo nodig uitgebreid kan worden naar doordeweekse avonden. Het aantal motorrijders en motoren in Nederland groeit immers snel – onlangs is de 700.000ste motor geregistreerd – en het grootste deel is vijftigplusser met meer vrije tijd die niet alleen in het weekend rijdt.  

Tenslotte vinden wij dat Amerongse motorrijders vrijgesteld moeten worden van een verbod. Wij hebben – het is nogmaals gezegd – niets tegen motorrijders, maar tegen de grote aantallen die in weekenden en op feestdagen de openbare ruimte in ons dorp met decibellen vullen. Nagenoeg alle Amerongers zullen dus alleen maar voordeel hebben bij een afsluiting: er zullen minder herrie en uitlaatgassen zijn en Amerongen wordt weer aantrekkelijker voor bewoners en toeristen.

Wat Amerongers kunnen doen

De gemeente wil klachten uit de bevolking gebruiken in de juridische onderbouwing van het te nemen verkeersbesluit. De afgelopen vijf jaar zijn uit Amerongen zo’n 400 klachten over motoroverlast bij de gemeente binnengekomen. Een probleem is dat een deel daarvan anoniem is en daarmee minder bruikbaar. Daarom twee adviezen: 1. Blijf klachten sturen bij overlast en liefst niet anoniem. De gemeente heeft ons verzekerd dat persoonsgegevens niet naar buiten komen en goed beveiligd in het gemeentelijk systeem worden opgeslagen; 2. Schrijf uw klachten op (datum, tijd, aard van de overlast) en gebruik dit voor de enquête komende zomer. De WMA werkt aan een zwartboek over de reacties van Amerongers.

Een bizar idee  

Na het besluit van de gemeenteraad hebben twee motororganisaties min of meer erkend dat de grote hoeveelheid motoren door Amerongen overlast veroorzaakt voor de bevolking. De logische consequentie zou zijn om hun achterban op te roepen om dan niet meer door Amerongen te rijden. Een ronkend niet. De lobbyclubs hebben bedacht dat de Kersweg een exclusieve motorroute moet worden zonder doorgaande auto’s. Wat de bewoners van de Kersweg daarvan vinden hebben ze wijselijk niet gevraagd. Het AD/Utrechts Nieuwsblad tekende wél de afkeurende commentaren van Kerswegbewoners op: ‘Laat ze naar het circuit gaan’, kopte de krant uit de mond van een bewoonster. Dat de Kersweg grenst aan het geliefde wandel- en natuurgebied Zuylestein is evenmin in de motorhoofden opgekomen. Het doel van de motororganisaties is om hoe dan ook door Amerongen te blijven rijden, overlast of niet. Het gevolg zou niet alleen onleefbaar zijn voor de Kersweggers, maar ook een verslechtering voor bewoners van de Wilhelminaweg betekenen, terwijl de bewoners van de al zo geplaagde Koenestraat op méér in plaats van minder motoren kunnen rekenen. Meer, omdat het aantal motorrijders snel groeit. Kortom, een krankjorum idee waar we weinig woorden aan hoeven vuil te maken: de Kersweg is geen motorgoot en Amerongen geen transitroute voor lawaairecreatie.   

     

6 februari 2023

Zonder maatregelen lijden de onschuldigen

Bijdrage WMA aan de discussie in de gemeenteraad

Sommigen zeggen dat geluidsoverlast iets persoonlijk is, het is subjectief. Dat is ook zo, de een heeft meer last dan de ander. Maar we hebben het over wat mensen ervaren; dat het persoonlijk is maakt niet uit, dat maakt het probleem niet minder.

Sommigen zeggen dat de persoonlijke vrijheid in het geding is. Wij vinden dat vrijheid nooit onbeperkt is, de grens van je vrijheid ligt waar je de vrijheid en kwetsbaarheid van anderen raakt.

Sommigen zeggen dat de oplossing van geluidsoverlast ligt in betere wetgeving, in strengere decibelnormen. Dat helpt ongetwijfeld, maar dat wordt een lange weg. Goed voor komende generaties, wij leven nú.

Sommigen zeggen dat wetsovertreders moeten worden aangepakt en bekeurd. Zo is het, maar handhaving blijkt geen eenvoudige zaak en is misschien zelfs ondoenlijk.

Sommigen zeggen dat bij afsluiting van wegen de goeden onder de kwaden zullen lijden. Dat is zo, maar zonder maatregelen lijden de onschuldigen.

Sommigen zeggen dat ook andere verkeersdeelnemers overlast veroorzaken. Zij hebben helaas gelijk, maar als je overlast van toerende motorrijders wegneemt, scheelt dat enorm.

Sommigen zeggen dat de Lekdijk voor motorrijders  een magneet is; dáár moet je ingrijpen. Helaas gaat die vlieger niet op door gebrek aan medewerking;  zelfs een proefneming voor onderzoek gaat onze buren van Wijk bij Duurstede te ver.

Sommigen zeggen dat de meeste motorrijders van goede wil zijn; je moet voorlichting geven, aan bewustwording werken. Ons probleem komt niet door de individuele motorrijder. We kunnen het niet genoeg herhalen- ons probleem wordt veroorzaakt door de hoeveelheid motorrijders, het zijn de grote aantallen die het ‘em doen!

Dames en heren van de Gemeenteraad,

binnenkort begint het motorseizoen weer. Dat betekent dat opnieuw steeds meer motoren met veel lawaai door ons dorp zullen rijden. En voor alle duidelijkheid; echt niet alleen bij mooi weer.

Toen onze werkgroep twee jaar geleden startte, hebben we de Amerongse bevolking geraadpleegd.  We zijn geschrokken van de reacties, zij getuigen van veel menselijk leed. Geïnteresseerden verwijs ik naar onze website, daar kunt u lezen wat deze Amerongers ons schreven. Het is wrange constatering dat zovelen in hun persoonlijke levenssfeer worden aangetast door pretherrie van passanten.

Gelukkig bent u nu aan zet, ú kunt het verschil maken. Doe het dan ook.

———————————————————————————————————————

4 februari 2023

Brief aan B&W GUH: ‘Sluit oude dorp Amerongen af’.                                                           

Geacht College,

De Werkgroep Motoroverlast Amerongen geeft stem aan de bewoners van Amerongen die zich verzetten tegen geluidsoverlast veroorzaakt door recreatief motorverkeer; deze geluidsoverlast neemt jaarlijks toe. Door de grote aantallen motorrijders ontstaat een onaanvaardbare situatie, die overheidsmaatregelen onontkoombaar maakt.

Uitgaande van de magneetwerking van de Lekdijk heeft onze werkgroep zich tot nu toe ingezet voor een onderzoek naar de gevolgen van een partiële afsluiting van deze dijk voor motorrijders, de zogenaamde pilot. Inmiddels is komen vast te staan dat, door gebrek aan medewerking van de gemeente Wijk bij Duurstede, een dergelijk onderzoek niet van de grond gaat komen. 

De Gemeente Utrechtse Heuvelrug is nu zélf aan zet, er zijn immers maatregelen die zij zelfstandig kan treffen. Concreet vragen wij uw College een verkeersbesluit te nemen, waardoor het oude dorp van Amerongen wordt afgesloten voor doorgaand recreatief motorverkeer. Bij een eventueel verkeersonderzoek verzoeken wij u de problematiek van de Koenestraat/ Bergweg mee te nemen.

In een recente brief van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 21-11-2022 kenmerk I&W/BSK-2022/258226) wijst deze op de mogelijkheden waarover gemeenten ter zake beschikken. Citaat: ‘De Wegenverkeerswet biedt verschillende mogelijkheden voor (veelal decentrale) wegbeheerders om wegen af te sluiten voor bepaalde categorieën motorvoertuigen. Hierdoor is het voor wegbeheerders reeds mogelijk om per situatie een rijverbod in te stellen. Hiervoor is wel een verkeersbesluit van de wegbeheerder nodig, waarin relevante belangen worden afgewogen en waarin een dergelijk inrijverbod wordt gemotiveerd’. Einde citaat.

Wij vragen u met voortvarendheid een dergelijk verkeersbesluit te nemen. Hoogachtend,  Werkgroep Motoroverlast Amerongen

11 januari 2023

Open brief aan Wijk bij Duurstede

Geachte leden van het College en de Raad van Wijk bij Duurstede,

Op zonnige dagen vanaf het vroege voorjaar tot diep in de herfst rijden vele honderden motorfietsen over de Lekdijk. Die zonnige dagen worden er steeds meer en het aantal motorrijders neemt nog sneller toe. In Wijk bij Duurstede heeft een deel van de inwoners last van hun lawaai, in Amerongen naar verhouding nog meer, omdat ze er dwars door het dorp met zijn nauwe straten rijden. Vele honderden Amerongers en bewoners van de Lekdijk in beide gemeenten ervaren ernstige motoroverlast en verlangen maatregelen.

Eind 2021 hebben de wethouders van Verkeer van beide gemeenten afgesproken om in 2022 een proef te houden om te onderzoeken of een motorverbod op de Lekdijk in de weekenden tijdens het motorseizoen zo’n maatregel kan zijn. Kort daarop krabbelde het College van Wijk terug. Na de formatie van het nieuwe College hadden wij een constructief gesprek met de Wijkse wethouder van Verkeer, Hans Buijtelaar. Hij was bang dat een afsluiting van de Lekdijk voor motoren tot meer overlast in het Langbroekergebied zou leiden. Wij attendeerden hem erop dat dat een aanname is en dat een pilot zal uitwijzen of die vrees terecht is of niet. Wij verwachten niet dat motorrijders massaal zullen uitwijken, omdat zij op de bochtige dijk afkomen en niet op de kaarsrechte wegen in het buitengebied. Maar mocht dat toch blijken, dan willen wij onze problemen niet naar het Langbroekergebied verschuiven. Wethouder Buijtelaar zegde daarop toe opnieuw naar de pilot te willen kijken indien Gemeente Utrechtse Heuvelrug het initiatief neemt. In de daaropvolgende gesprekken tussen de colleges van Wijk en Utrechtse Heuvelrug hield Wijk de boot echter af. Uit ambtelijke bron horen wij opnieuw het verhaal over de vrees voor een waterbedeffect. Zo blijven we in een cirkel ronddraaien.

Eerder schreven wij u dat een vermindering van het motorverkeer op de Lekdijk een gemeenschappelijk belang is van inwoners van beide gemeenten. Ruim een jaar na de bestuurlijk overeengekomen afspraak vragen wij u dringend om klare wijn te schenken en niet langer te dralen met een proef die objectieve feiten zal opleveren voor een discussie en eventuele verkeersmaatregelen. In Utrechtse Heuvelrug is een flinke meerderheid van de raad voor.

Binnenkort buigt u zich over de veiligheid van fietsers in het buitengebied. Motoroverlast en veiligheid voor fietsers zijn nauw verwant. Wij vragen u deze zaken integraal te bespreken. Met het oog op consistent bestuur, welbegrepen eigenbelang van velen van uw burgers en goed nabuurschap vragen wij u om in te stemmen met een pilot in 2023.

Werkgroep Motoroverlast Amerongen

11 januari 2023

ONDERZOEK ONVEILIGE LEKDIJK

1 oktober 2022

Fietsonveilige Lekdijk

De verkeerskundige uit Wijk bij Duurstede, Willem Meijboom, heeft met de Fietsersbond een onderzoek gedaan naar de verkeers- (fiets) onveilige Lekdijk. De Werkgroep Motoroverlast ziet hun rapport als een belangrijke bijdrage aan de discussie(s) over de inrichting van de versterkte Lekdijk en het streven om de motoroverlast in Amerongen terug te dringen. ,,Het drukke en snelrijdende auto- en motorverkeer heeft de fietsers en de wandelaars ruwweg van de Rijndijk-Lekdijk verdrongen.’’ Lees het onderzoek:

18 mei 2022

Opinie

Willem Meijboom, inwoner van Wijk bij Duurstede, geeft zijn visie op de verkeersonveilige Lekdijk. Zijn opinie verscheen onlangs op de website van ’t Groentje (wijksnieuws.nl). Lees zijn inspirerende verhaal op: https://ap.lc/BbSsx

20 april 2022

Brief aan fracties Wijk bij Duurstede

De Werkgroep Motoroverlast heeft een brief gestuurd aan alle fracties van politieke partijen in de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede. Daarin dringt de WMA aan op de medewerking van de Duursteedse politiek aan de pilot voor de afsluiting van de Lekdijk voor motoren. Deze brief vind je hier:

21 december 2021

PROEF AFSLUITING LEKDIJK VOOR MOTOREN OP KOMST!

De Werkgroep Motoroverlast (WMA) Amerongen is verheugd met het besluit van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede om in 2022 een proef te houden om de Lekdijk tussen Wijk en Amerongen af te sluiten voor motoren. Dit danken we aan de steun voor ons initiatief van een fors deel van de Amerongse bevolking, bewoners langs de Lekdijk en aan beide gemeentebesturen die de klachten uit de bevolking serieus nemen.

De WMA hoopt en streeft ernaar dat de proef van juli tot en met september de opmaat zal zijn voor een permanente afsluiting in de weekenden gedurende het motorseizoen van maart tot november. Veel bewoners van beide kernen en de Lekdijk, fietsers en wandelaars zijn de overlast van het alsmaar groeiend aantal motoren in Nederland – inmiddels 775.000 – meer dan zat. Wij hebben niets tegen motorrijders, wel tegen de overlast die zij veroorzaken. Afsluiting in de weekeinden heeft geen gevolg voor woon-werkverkeer en raakt alleen recreatieve motorrijders die de noodzakelijke rust in de weekenden verstoren. Wij roepen de motororganisaties op hun eigen leus ‘samen komen we er altijd uit’ serieus te nemen en de afsluiting van de Lekdijk te accepteren in plaats van een juridische strijd te starten.  

De WMA verwacht dat de proef een afname van de geluidsoverlast,  onveiligheid en luchtvervuiling voor de bevolking van Wijk, Amerongen en recreanten zal betekenen. Maar wij denken ook dat een afsluiting van de Lekdijk alleen nog geen eind aan de motoroverlast in Amerongen zal maken. De oost-westverbinding N225 zal een ernstige bron van hinder blijven. Daarom willen wij een maximum van 30 km/u op de N225 in de bebouwde kom, net als in Doorn, Elst en Rhenen. Ook de noord-zuidverbinding Bergweg en Rijnsteeg zal voor overlast blijven zorgen. Zeker voor de bevolking in Amerongen Noord willen wij een afsluiting van de Bergweg voor motoren in de weekeinden. Als de proef zal uitwijzen dat er onvoldoende afname van de overlast zal zijn, zullen we aan verdergaande maatregelen moeten denken. Het historische oude dorp en de Koenestraat en omgeving verdragen domweg geen grote aantallen motoren.